IGCyr2 | GVCyr2
Inscriptions of Greek Cyrenaica | Greek Verse Inscriptions of Cyrenaica

Words

  • Square brackets [ ] indicate that the name/word is partially or completely restored in this inscription.

Expand all references lists - Collapse all references lists

Lemma References
-ακόσιος (1)
-όνικος (1)
-σία (1)
-τήια (1)
ἁβρόπαις (1)
ἁβρός (1)
ἀγαθός (10)
ἀγακλειτός (2)
ἄγαλμα (1)
ἀγγεῖον (1)
ἀγλαΐα (1)
ἁγνεία (2)
ἁγνεύω (2)
ἁγνηία (1)
ἁγνός (2)
ἀγορά (8)
ἀγρεσία (1)
ἄγριος (16)
ἀγρός (7)
ἀγρότερος (1)
ἄγω (5)
ἀδαήμων (1)
ἀδαής (1)
ἀδελφά (2)
ἀδελφεός (3)
ἀδελφή (4)
ἀδελφός (3)
ἀδέσποτος (2)
ἀδηίζω (1)
ἅδημα (1)
ἄδικος (1)
ἇδος (1)
ᾄδω (2)
ἀεί (5)
ἀείδω (1)
ἀείρω (1)
ἀέξω (2)
ἀεργός (1)
ἀθάνατος (6)
ἀθλητής (1)
ἆθλον (1)
αἰ (36)
αἰεί (1)
αἰθήρ (1)
αἷμα (2)
αἰνετός (1)
αἰνοδάκρυτος (1)
αἰνοπαθής (1)
αἰνός (1)
αἴξ (1)
αἵρεσις (1)
αἱρέω (11)
αἴτε (2)
αἰτέω (2)
αἴτησις (1)
αἴτιος (1)
αἰχμά (1)
ἀϊών (1)
αἰών (1)
ἀκηράσιος (1)
ἀκλεής (1)
ἀκόλουθος (1)
ἀκοντιστάς (1)
ἀκούω (1)
ἄκυρος (1)
ἀλαθής (1)
Ἀλεξάνδρειος (5)
ἀλήθεια (2)
ἁλιεύς (1)
ἀλλά (7)
ἄλλη (1)
ἀλλήλων (3)
ἄλλος (60)
ἀλλότριος (1)
ἄλοχος (2)
ἅλς (1)
ἄλσος (1)
ἅμα (2)
ἅμαξα (8)
ἁμαρτάς (1)
ἁμαρτία (1)
ἀμαυρός (1)
ἀμβολά (1)
ἁμέρα (6)
ἁμές (3)
ἁμέτερος (2)
ἄμμιγα (1)
ἄμναμμος (1)
ἁμός (1)
ἀμύριστος (1)
ἀμυσγέλα (10)
ἀμυσγύλα (1)
ἀμφί (5)
ἀμφιθαλεύς (1)
ἀμφιθέατρον (1)
Ἀμφικτύων (1)
ἀμφίπολος (1)
ἄν (19)
ἀν (4)
ἀνάγκα (1)
ἀναγλύπτω (1)
ἀναγράφω (1)
ἀναδέω (2)
ἀνάθεμα (1)
ἀνάθημα (2)
ἀναιρέω (4)
ἀνάκειμαι (1)
ἀναλίσκω (1)
ἀνάλωμα (3)
ἄναξ (5)
ἀνατείνω (1)
ἀνατίθημι (103)
ἁνδάνω (2)
ἀνδριάς (2)
ἀνέλπιστος (1)
ἀνέρχομαι (1)
ἄνευ (1)
ἀνηλής (1)
ἀνήρ (18)
ἄνθρωπος (10)
ἀνία (1)
ἀνιερόω (1)
ἄνις (1)
ἀνίστημι (1)
ἀνοίγω (3)
ἀνόσιος (1)
ἀνταπόμνυμι (1)
ἀντίγραφον (3)
ἀνυπόστολος (1)
ἀνύω (1)
ἄξιος (4)
ἀοίδιμος (1)
ἀπαγορεύω (1)
ἀπαλλάσσω (1)
ἀπαντάω (2)
ἅπαξ (1)
ἀπάτη (1)
ἄπειμι (2)
ἀπηχέω (1)
ἀπό (30)
ἀποβώμιος (1)
ἀποδείκνυμι (3)
ἀπόδειξις (1)
ἀποδεκατεύω (2)
ἀποδέκομαι (1)
ἀποδίδωμι (2)
ἀποδοχά (1)
ἀποδύω (1)
ἀποθνήσκω (4)
ἀποθύω (1)
ἀποικία (1)
ἀποικίζω (2)
ἄποικος (2)
ἀποκλείω (1)
ἀποκληρόω (1)
ἀποκτείνω (1)
ἀπολαγχάνω (1)
ἀπολείπω (1)
ἀπόλλυμι (2)
ἀπόλογος (1)
ἀπολύω (1)
ἀπονίζω (1)
ἀπονίνημι (1)
ἀπονωμά (2)
ἀποπέμπω (1)
ἀποπλύνω (1)
ἀπορυτιάζων (3)
ἀποστέλλω (3)
ἀποτίνω (2)
ἀποτρόπαιος (2)
ἀποφέρω (4)
ἀποχράω (2)
ἄρα (1)
ἆρα (1)
ἀρά (2)
ἀργύριον (3)
ἀρετά (10)
ἀρετή (5)
ἀρητήρ (2)
ἀριδείκετος (1)
ἀριθμός (1)
ἀρίσαμος (1)
ἀριστοπάτωρ (1)
ἄριστος (3)
ἄρκος (3)
ἅρμα (1)
ἁρμονίη (1)
ἀρχά (4)
ἀρχαγέτας (2)
ἀρχεδέατρος (3)
ἀρχέχορος (1)
ἀρχή (6)
ἀρχισωματοφύλαξ (3)
ἄρχω (2)
ἄρχων (1)
ἇς (1)
ἄσβεστος (1)
ἀσεβέω (1)
ἀσπίς (1)
ἄστρον (2)
ἀσύγκριτος (1)
ἀτελής (1)
ἄτερ (2)
ἅτερος (1)
ἀτιμία (1)
αὖθις (2)
αὐλητάς (2)
αὐλός (3)
αὐλωιδός (1)
αὔξησις (1)
αὐτοκράτωρ (1)
αὐτοματίζω (1)
αὐτομολέω (1)
αὐτός (60)
αὐτοῦ (1)
αὐτόφονος (1)
αὔτως (1)
ἀφαιρέω (2)
ἀφικετεύω (2)
ἀφίστημι (1)
ἄφνω (1)
ἄχθομαι (1)
ἄχυρον (17)
ἁώς (1)
βάβαλος (3)
βαιός (1)
βαναυσεργασία (1)
βαναυσοτεχνέω (1)
βάρβαρος (1)
βαρύς (1)
βασιλεία (5)
βασιλεύς (40)
βασιλεύω (3)
βασιλήιος (1)
βασιλικός (1)
βασίλισσα (20)
βέλτερος (1)
βίβλος (1)
βίος (5)
βιοτά (1)
βίοτος (1)
βιόω (1)
βλώσκω (2)
βοάω (1)
βόειος (1)
βόεος (1)
βοηθέω (1)
βοητός (1)
βοτόν (11)
βουθυσία (3)
βουλευτής (2)
βουλεύω (2)
βουλή (6)
βούλομαι (1)
βοῦς (3)
βραβεῖον (2)
βροτός (3)
βωλά (3)
βώμιος (1)
βωμός (8)
γᾶ (4)
γαῖα (6)
γάϊνος (1)
γαμέτης (1)
γαμέτις (1)
γάμος (1)
γείνομαι (1)
γείτων (1)
γενέθλη (1)
γενετήρ (1)
γενέτης (1)
γεννάω (3)
γένος (2)
γέρας (2)
γεροντεῖον (1)
γέρων (13)
γῆ (4)
γηθέω (2)
γίγνομαι (14)
γιγνώσκω (2)
γλυκερός (1)
γλυκύς (2)
γλῶσσα (1)
γνώμη (3)
γονεύς (2)
γόνος (2)
γόος (1)
γράμμα (5)
γραφή (1)
γράφω (7)
γροφεύς (1)
γυμνασιαρχέω (4)
γυμνάσιον (1)
γυνά (7)
γυνή (7)
δαίμων (3)
δάκρυον (2)
δάμαρ (1)
δαμεύω (1)
δαμιεργέω (16)
δαμιεργός (18)
δάμνημι (1)
δᾶμος (1)
δαμόσιος (5)
δάνειον (1)
δάφνα (1)
δάφνη (1)
δείκνυμι (3)
δεκάς (1)
δεκάτα (86)
δεκατήια (1)
δέκατος (6)
δέμας (1)
δέμω (1)
δεξιά (1)
δέρκομαι (2)
δέρμα (1)
δεσπότης (2)
δεῦρο (2)
δεύτερος (11)
δέχομαι (2)
δέω (11)
δήλομαι (8)
δηλόω (2)
δημόσιος (1)
δηνάριον (1)
διά (7)
διαγιγνώσκω (1)
διάγραμμα (3)
διάδηλος (2)
διάδοχος (2)
διακάτιοι (2)
διαλείπω (3)
διαλύω (3)
διανύω (1)
διαπλέω (1)
διατελέω (2)
διατίθημι (1)
διάφορος (1)
διάφραγμα (1)
δίδαγμα (1)
διδάσκω (2)
δίδυμος (1)
δίδωμι (11)
διέπω (1)
διηνεκής (1)
διθυραμβικός (2)
δικάζω (3)
δίκαιος (3)
δικαστικός (1)
δίκη (2)
δικότυλος (1)
διόμνυμι (1)
διορίζω (1)
δῖος (1)
δίς (4)
δίσσος (1)
δισχήλιοι (1)
διτόκος (1)
διφρηλασία (1)
δίχα (5)
δοκέω (6)
δόλος (1)
δόμος (1)
δονέω (2)
δόξα (1)
δοῦλος (2)
δουλοσύνα (1)
δραχμά (10)
δρέπω (1)
δύναμαι (2)
δυνάστας (1)
δυνατός (1)
δύο (6)
δυοδεκάς (1)
δυσάμμορος (1)
δύσμορος (1)
δῶμα (1)
δωμάω (1)
δωροδοκέω (1)
δῶρον (1)
ἐάν (12)
ἔαρ (1)
ἑαυτοῦ (9)
ἑαυτῶ (5)
ἑβδεμός (1)
ἔγγαιος (1)
ἐγκαλέω (1)
ἔγκλημα (1)
ἐγώ (28)
ἔθνος (1)
εἰ (3)
εἶδος (1)
εἴδωλον (1)
εἰκάς (1)
εἴκελος (1)
εἰκῆι (1)
εἴκοσι (2)
εἰκών (3)
εἰλαπίνη (1)
εἶμι (2)
εἰμι (69)
εἰρήνη (1)
εἷς (14)
εἰς (17)
εἰσοράω (1)
εἰσφέρω (1)
ἐκ (28)
ἕκαστος (6)
ἑκατόν (10)
ἐκβάλλω (1)
ἔκγονος (2)
ἔκδοσις (1)
ἔκδοτος (2)
ἐκεῖθεν (1)
ἐκεῖνος (1)
ἐκκλησία (1)
ἐκλανθάνω (1)
ἐκπέμπω (1)
ἐκτελέω (1)
ἐκτίθημι (1)
ἐκτιμάω (3)
ἑκών (4)
ἐλαία (10)
ἔλαιον (10)
ἐλάσσων (1)
ἔλδωρ (1)
ἐλεύθερος (3)
Ἑλλανοδίκας (1)
ἐλλείπω (1)
ἐμμένω (4)
ἐμός (10)
ἔμπροσθε (1)
ἐμφαίνω (1)
ἔμψυχος (1)
ἐν (64)
ἐναντίον (1)
ἐνάρετος (1)
ἐνδείκνυμι (1)
ἔνδοι (1)
ἔνδος (1)
ἕνεκα (6)
ἕνεκεν (2)
ἐνερείδω (1)
ἐνεύχομαι (1)
ἐνέχω (1)
ἔνθα (3)
ἐνθάδε (9)
ἐνιαύσιος (1)
ἐνιαυτός (21)
ἐννῆ (4)
ἐνόδιος (1)
ἐνοικέω (1)
ἐντάσσω (1)
ἐνταῦθα (1)
ἐντίθημι (4)
ἐντολή (1)
ἐντός (1)
ἐντόφιος (2)
ἕξ (1)
ἑξακάτιοι (1)
ἑξακιχήλιοι (3)
ἑξάμηνος (15)
ἐξαποστέλλω (1)
ἔξαρχος (3)
ἔξειμι (18)
ἔξεστι (2)
ἐξεύρημα (1)
ἑξήκοντα (1)
ἑξηκονταέτης (1)
ἔξοι (1)
ἐξόροφος (1)
ἔξος (2)
ἔξοχος (1)
ἑορτά (1)
ἐπαγλαΐζω (1)
ἐπάγω (2)
ἐπαινέω (2)
ἐπακτός (1)
ἐπανόρθωσις (1)
ἐπαράομαι (1)
ἐπαρκής (1)
ἐπεί (4)
ἐπειδή (1)
ἔπειμι2 (4)
ἐπέκεινα (1)
ἔπηβος (1)
ἐπί (60)
ἐπιβλέπω (1)
ἐπιβουλή (1)
ἐπιγηθέω (1)
ἐπιγιγνώσκω (1)
ἐπιγραφά (1)
ἐπιγράφω (2)
ἐπιδαμέω (1)
ἐπιδίδωμι (5)
ἐπιεικής (1)
ἐπιθύω (3)
ἐπικρατέω (1)
ἐπικτίζω (1)
ἐπίλεκτος (1)
ἐπιμελέομαι (1)
ἐπινεύω (1)
ἐπιπέμπω (1)
ἐπίσημος (1)
ἐπισκευά (1)
ἐπιστέλλω (1)
ἐπιστολά (1)
ἐπιστολαγράφος (1)
ἐπιστολή (1)
ἐπίταξις (1)
ἐπιτίθημι (4)
ἐπίτιμος (1)
ἐπιφανής (7)
ἔποικος (1)
ἕπομαι (1)
ἑπτά (2)
ἑπτακάτιοι (1)
ἐργάζομαι (3)
ἔργον (10)
ἐρέβινθος (10)
ἐρείδω (3)
ἕρκος (1)
ἔρνος (2)
ἔρσην (1)
ἐρυθρός (1)
ἔρχομαι (4)
ἐς (32)
ἔσειμι (12)
ἑσπέρα (1)
ἑστιάω (1)
ἑταιρήια (1)
ἑταῖρος (3)
ἔτος (24)
εὖ (1)
εὐγένεια (1)
εὐδόκιμος (2)
εὐδοξία (1)
εὕδω (1)
εὐεργεσία (6)
εὐεργέτας (1)
εὐεργετέω (1)
εὐεργέτημα (1)
εὐεργέτης (11)
εὐεργέτις (1)
εὐθέως (1)
εὐΐερος (1)
εὐμένεια (1)
εὐνά (1)
εὐνή (1)
εὔνοια (9)
εὐπάτωρ (1)
εὑρίσκω (3)
εὔρυθμος (2)
εὐσέβεια (2)
εὐσεβίη (1)
εὔσελμος (1)
εὐτυχέω (2)
εὐτυχία (1)
εὐφροσύνη (1)
εὔφρων (1)
εὐχά (3)
εὐχαριστέω (1)
εὐχαριστία (1)
εὔχομαι (3)
εὖχος (1)
ἔφηβος (2)
ἐφίσταμι (1)
ἐφίστημι (2)
ἐφορεύω (1)
ἔφορος (7)
ἔχω (22)
ζαλόω (1)
ζαμία (12)
ζάω (4)
ζοός (1)
ζῳγράφος (2)
ζώνα (1)
ἧ (1)
ἤ (25)
ἡβατάς (3)
ἡβάω (1)
ἡγεμών (2)
ἡγέομαι (1)
ἡδυποτέω (1)
ἡδύς (2)
ἦθος (1)
ἠΐθεος (2)
ἥκω (1)
ἠλεκάτη (1)
ἥλιος (2)
ἦμαρ (1)
ἡμάτιον (2)
ἡμεῖς (1)
ἡμέρα (1)
ἥμερος (17)
ἡμιστάτηρον (1)
ἥμισυς (1)
ἦμος (1)
ἠνακάτιοι (1)
ἠνατός (1)
ἡνία (2)
ἡνίκα (1)
ἤπειρος (1)
ἡρωΐς (1)
ἥρως (1)
ἥσσων (1)
θάλαμος (4)
θαλέθω (1)
θαλερός (1)
θάμβος (1)
θανάσιμος (1)
θάνατος (5)
θάπτω (1)
θαρσέω (1)
θαυμάζω (1)
θαυμαστός (1)
θέα (1)
θεά (9)
θεαρός (1)
θεῖος (1)
θέλω (1)
θεός (76)
θεραπεία (1)
θεράπων (2)
θεσμοθέτας (1)
θεσπέσιος (1)
θεωρέω (3)
θῆλυς (1)
θλίψις (1)
θνατός (1)
θνήσκω (5)
θνητός (1)
θρῆνος (1)
θρόος (2)
θυγάτηρ (6)
θῦμα (2)
θύος (1)
θύρα (1)
θυρίς (1)
θυσία (2)
θύω (32)
ἱάρεα (3)
ἱάρεια (1)
ἱαρεῖον (2)
ἱαρεύς (25)
ἱαρῆιον (2)
ἱαριτεύω (36)
ἱαροθυσία (5)
ἱαροθύτας (1)
ἱαροθυτέω (1)
ἱαρομναμονέω (1)
ἱαρομνάμων (4)
ἱαρόν (16)
ἱαρός (8)
ἱαρόω (1)
ἰατρεύω (1)
ἴδιος (8)
ἰδιώτης (1)
ἱδρύω (2)
ἰέ (2)
ἱέρεια (1)
ἱερεῖον (1)
ἱερεύς (11)
ἱεριτεύω (2)
ἱερός (6)
ἱεροσυλία (1)
ἵζω (2)
ἰή (2)
ἴκατι (2)
ἴκελος (1)
ἱκέσιος (4)
ἱκνέομαι (1)
ἴκνυς (1)
ἰκοστός (1)
ἱλαρός (2)
ἱμερτός (1)
ἴουλος (1)
ἱππεύω (1)
ἵππος (6)
ἶσος (4)
ἵσταμι (1)
ἵστημι (2)
ἱστός (1)
ἰώ (2)
κα (56)
καθαίρω (16)
καθάπερ (1)
καθάπτω (1)
καθαρμός (2)
καθαρός (7)
καθήκω (2)
καθίζω (1)
καθίημι (1)
καθίσταμι (1)
καθίστημι (3)
καθώς (2)
καιρός (4)
κακός (1)
καλέω (3)
κάλινος (1)
καλλιστῆιον (1)
καλοκἀγαθία (1)
κᾶλον (2)
καλός (5)
καλυβός (3)
καλῶς (1)
κάματος (1)
καμμονία (1)
κάμνω (2)
κανών (1)
καρπός (27)
κᾶρυξ (2)
κάρφος (14)
κασίγνητος (1)
κατά (33)
καταβάλλω (1)
καταγγέλλω (1)
καταγιγνώσκω (1)
καταγραφά (1)
καταγράφω (3)
κατάγω (2)
καταγωγίς (1)
καταδικάζω (1)
καταιτιάομαι (2)
κατακαίω (1)
κατάκειμαι (1)
κατακολουθέω (1)
κατακομίζω (1)
καταλέγω (1)
καταλείβω (1)
καταλείπω (1)
καταμένω (1)
κατανεύω (1)
καταπλέω (2)
καταρρέω (1)
κατασκάπτω (1)
καταφέρω (2)
καταχράομαι (1)
κάτειμι (8)
κατέπεφνον (2)
κατέρχομαι (2)
κατέχω (5)
κατοικίζω (2)
κεδνός (1)
κεῖμαι (14)
κεῖνος (1)
κέλλω (1)
κενός (1)
κέρας (1)
κερκίς (1)
κεφαλά (1)
κήδομαι (1)
κήρινος (1)
κηρύσσω (1)
κίνδυνος (1)
κλάζω (1)
κλείς (1)
κλέος (4)
κληρονόμος (1)
κλῆρος (2)
κλίνω (1)
κλυτός (3)
κλύω (1)
κλών (1)
κοιλία (1)
κοιμάω (2)
κοινός (4)
κοιτατήριον (2)
κοίτη (1)
κολοσός (4)
κόμη (1)
κομίζω (4)
κόπρος (2)
κοσμέω (1)
κόσμος (3)
κότυλος (1)
κοῦρος (1)
κοῦφος (1)
κράνα (2)
κράτιστος (1)
κρέκω (1)
κριθά (26)
κρίνω (2)
κρόμμυον (8)
κρόταφος (1)
κρότος (2)
κρυερός (1)
κτέαρ (1)
κτίζω (1)
κτιστής (1)
κύαμος (15)
κυάνεος (1)
κυδοιμός (1)
κύμινον (8)
κύριος (1)
κύσθος (1)
κύω (1)
κύων (1)
κωμάζω (2)
κώμη (1)
κώρα (1)
κῶφος (1)
λαγχάνω (6)
λαϊνέος (1)
λαλέω (2)
λάλος (1)
λαμβάνω (6)
λᾶμμα (1)
λάμπας (1)
λᾶος (1)
λαός (2)
λαρνάκιον (1)
λάχος (1)
λέγω (7)
λεῖος (1)
λείπω (4)
λειτουργέω (1)
λεοντοφόνος (1)
λεπταλέος (1)
λευκός (2)
λευχημονέω (1)
λέχος (2)
λεχώι (2)
λήγω (1)
λιβυάρχας (1)
λιγύς (2)
λίθινος (1)
λίθος (1)
λιθουργέω (1)
λιμήν (1)
λιμός (1)
λιπαρός (1)
λόγος (3)
λοιπός (17)
λοίσθιος (2)
λουτρόν (1)
λοχαγέω (1)
λοχαγός (9)
λοχεία (1)
λόχος (2)
λυγαῖος (1)
λύγδινος (3)
λυγρός (1)
λυκάβας (2)
λῦμα (1)
λύπη (1)
λυπρῶς (1)
λυσιπόλεμος (1)
λύω (2)
λῶ (3)
λώιων (1)
λωτήρ (1)
λώω (1)
μάγιρος (1)
μάκαρ (3)
μακρός (1)
μάλα (1)
μαλακός (9)
μαντεύω (1)
μαραίνω (1)
μαρμάρεος (1)
μάρτυς (1)
μάτηρ (1)
μάχα (1)
μεγαλήτωρ (1)
μεγαλομερῶς (1)
μέγαρον (1)
μέγας (15)
μέγιστος (1)
μεδέων (1)
μέδιμνος (16)
μέλαθρον (1)
μέλας (22)
μέλεος (2)
μελέτη (1)
μέλος (2)
μέλπω (1)
μέλω (5)
μένω (4)
μέρος (3)
μέροψ (1)
μέστα (2)
μετά (1)
μεταξύ (1)
μετατρέπω (1)
μετέρχομαι (1)
μέτοχος (1)
μηδείς (2)
μηδέποτε (1)
μηθείς (6)
μήν (2)
μήπω (1)
μήπως (1)
μηρός (2)
μητρόπολις (1)
μιαίνω (12)
μιαρός (2)
μιν (1)
μισθός (3)
μισθοφόρος (1)
μνᾶ (66)
μνάμα (2)
μνᾶμα (2)
μναμῆιον (1)
μναμόσυνος (1)
μνῆμα (1)
μογερός (1)
μογέω (1)
μοῖρα (1)
μόνιππος (1)
μονομάχος (1)
μονόπαις (1)
μόνος (5)
μόρος (1)
μόχθος (1)
μῦθος (1)
μυριακός (1)
μυριάς (11)
μύριοι (23)
μυρίος (1)
μύρτον (1)
νάκος (1)
ναός (3)
νάπα (1)
ναποίας (1)
ναύαρχος (3)
ναῦς (1)
νεκρός (2)
νέμω (1)
νέος (11)
νεωκόρος (1)
νήπιος (1)
νίζω (1)
νικατήρ (2)
νικάω (1)
νίκη (1)
νομίζω (3)
νόμιμος (1)
νόμιος (1)
νομοθέτης (2)
νομοκώχιμος (1)
νόμος (14)
νομοφυλακέω (1)
νομοφύλαξ (2)
νόσος (3)
νοστέω (1)
νουνέχεια (1)
νοῦς (1)
νοῦσος (1)
νύμφα (3)
νυμφαγέτας (1)
νυμφῆιον (2)
νυμφίδιος (2)
νῦν (7)
νύξ (3)
ξένος (3)
ξύστρα (1)
ὄγδοος (2)
ὅδε (40)
ὁδίτης (1)
ὁδοίπορος (1)
ὁδός (2)
ὀδύνη (1)
οἶδα (5)
ὀϊζυρός (1)
οἰκέτης (1)
οἰκέω (2)
οἰκία (5)
οἰκίζω (1)
οἰκισία (2)
οἰκιστήρ (2)
οἶκος (4)
οἰκτίζω (1)
οἶνος (8)
οἷος (1)
ὀκτακισχήλιοι (3)
ὀκτώ (4)
ὀκτωκαιδεκέτης (1)
ὄλβιος (1)
ὀλίγος (1)
ὁλκή (5)
ὀλοός (1)
ὅλος (3)
ὀλυμπιονίκας (1)
ὁμηλικίη (1)
ὄμνυμι (1)
ὁμόθρονος (1)
ὁμοῖος (1)
ὁμολογέω (1)
ὁμοῦ (1)
ὄνομα (1)
ὀνομαίνω (1)
ὄνυμα (1)
ὀνυμάζω (1)
ὀνυμαστί (1)
ὄνυξ (1)
ὀπά (6)
ὀπάζω (1)
ὅπη (1)
ὁπλομαχέω (1)
ὁπόκα (2)
ὅποσσος (4)
ὁπότερος (1)
ὅπυι (2)
ὅπως (3)
ὁράω (10)
ὀργάς (1)
ὀρθόω (1)
ὁριστός (1)
ὅρκιον (5)
ὅρκος (2)
ὁρμά (1)
ὄρνις (4)
ὄρνυμι (1)
ὄροβος (2)
ὄροφος (1)
ὀρφανίη (1)
ὄρχαμος (1)
ὅς1 (74)
ὅς2 (3)
ὁσία (3)
ὅσος (6)
ὅσπερ (2)
ὄσπριον (25)
ὅσσος (7)
ὅστις (10)
ὁστισοῦν (2)
ὅτι (1)
οὗ1 (3)
οὗ2 (6)
οὐδείς (5)
οὐδέπω (1)
οὐθείς (4)
οὐκέτι (2)
οὖν (1)
οὕνεκα (1)
οὐρανός (1)
οὐσία (1)
οὔτε (4)
οὗτος (32)
οὕτως (2)
ὀφείλημα (1)
ὀφείλω (2)
ὄφρα (1)
ὄχλος (2)
παιδίον (1)
παιδίσκα (1)
παιδονομέω (1)
παιδοτριβέω (1)
παῖς (15)
πάλαι (1)
παλαιστάς (1)
παλιγκαπηλεύω (1)
πανάριστος (1)
πάνθειος (2)
πάππος (2)
παρ (3)
παρά (8)
παραβαίνω (2)
παραδίδωμι (1)
παραιβάτας (1)
παραιβατικός (1)
παρακατατίθημι (1)
παράκλησις (1)
παρακολουθέω (1)
παρασφραγίζω (1)
παραφυλακά (1)
πάρεδρος (2)
πάρειμι (3)
παρεπιδαμία (1)
παρεύρεσις (2)
παρθένειος (1)
παρίημι (1)
παρίσταμι (1)
παρκαταβολά (1)
παροδίτης (1)
παρόρεγμα (13)
πάρος (1)
παρτίθημι (2)
πᾶς (66)
παστάς (3)
παστός (2)
πάσχω (1)
πατήρ (11)
πάτρα (2)
πάτριος (1)
πατρίς (9)
πατρῷος (3)
παύω (2)
πεδέχω (1)
πεζός (1)
πεῖραρ (1)
πέλομαι (1)
πελταστάς (2)
πέμπτος (1)
πέμπω (1)